EDC Summit White 0322

EDC Summit White 0322

The 2022 Chevy Silverado in Summit White.